Sveitsin koulutusjärjestelmä

Sveitsissä on 26 kantonia eli osavaltiota, jotka vastaavat koulutussektoriin liittyvistä asioista. Tämän lisäksi Sveitsin eri kielialueet antavat oman leimansa kyseisen alueen koulutusjärjestelmään ja sen sisältöihin. Sveitsissä tarjotaan opetusta jollakin neljästä virallisesta kielestä (saksa, ranska, italia ja retoromaani) oppilaitoksesta ja alueesta riippuen.

Peruskoulu

Oppivelvollisuuskoulu kestää Sveitsissä yhdeksän vuotta ja jakaantuu alakouluun (Primarschule) ja yläkouluun (Sekundarstufe I). Ala- ja yläkoulun kestot riippuvat kantonista. Suurin osa lapsista käy myös esikoulun, joka nykyisin on pakollinen useimmissa kantoneissa. Suurin osa lapsista käy julkista koulua, joissa koulunkäynti on maksutonta.

Toisen asteen koulutus

Toisen asteen koulutus (Sekundarstufe II) jakautuu yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen.

Yleissivistävä koulutus

Yleissivistävän koulutuksen voi suorittaa joko lukiossa (gymnasiale Maturitätsschulen) tai erikoistuneessa oppilaitoksessa (Fachmittelschulen FMS).

Lukiokoulutus kestää useimmiten neljä vuotta ja päättyy yleissivistävään kypsyyskokeeseen (gymnasiale Maturität).

Lukiot valmistavat ensisijaisesti opintoihin tiedekorkeakouluissa (yliopistot, teknilliset korkeakoulut) ja opettajakorkeakouluissa. Lukion käynyt voi hakeutua myös ammattikorkeakouluun jatkamaan opintojaan, edellyttäen että hän on lukion lisäksi suorittanut alalta vuoden kestävän harjoittelun tai hankkinut vähintään vuoden verran työkokemusta.

Erikoistuneissa oppilaitoksissa tutkinto (Fachmittelschulausweis) suoritetaan kolmessa vuodessa ja se antaa hakukelpoisuuden saman alan korkea-asteen ammatilliseen koulutukseen (Höhere Fachschulen) ilman pääsykokeita. Vuoden jatko-opinnoilla voi suorittaa Fachmaturitätsausbildung-tutkinnon, joka antaa hakukelpoisuuden myös opettajakorkeakouluun.

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus on hyvin suosittua Sveitsissä, ja sen valitsee noin kaksi kolmasosaa sveitsiläisistä nuorista. Ammatillinen peruskoulutus (Berufliche Grundbildung) voidaan suorittaa joko kokopäiväopiskeluna tai oppisopimuskoulutuksena.

Duales System on yleisin tapa on suorittaa ammatilliset opinnot oppisopimuskoulutuksena, jonka yritykset ja ammatilliset oppilaitokset yhdessä järjestävät. Oppisopimuskoulutuksessa olevalle opiskelijalle maksetaan palkkaa.

Oppisopimuskoulutuksen aikana opiskelija osallistuu koulussa ammatilliseen ja yleissivistävään opetukseen, suorittaa omaan alaansa liittyviä kursseja ammatillisissa koulutuskeskuksissa ja harjoittelee tulevaa ammattiaan työpaikalla (Lehre).

Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa myös päätoimisena opiskeluna ammatillisessa oppilaitoksessa. Tämä ammatillisen koulutuksen tyyppi on yleisempi ranskan- ja italiankielisillä alueilla kuin saksankielisellä alueella.

Perusasteen ammatillinen koulutus (Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis) kestää kolme tai neljä vuotta alasta riippuen. Ammatillisen kypsyyskokeen (Berufsmaturität) suorittavat valitsevat koulutuksensa aikana ammatillisten aineiden lisäksi myös yleissivistäviä aineita. Ammatillinen kypsyyskoe on mahdollista suorittaa myös täydennyskoulutuksena lukion kypsyyskokeen hankkimisen jälkeen.

Ammatillisen kypsyyskokeen suorittaneet voivat jatkaa opintojaan ammattikorkeakouluissa tai soveltuvuuskokeen suorittamisen jälkeen yliopistossa tai teknillisessä korkeakoulussa. Opiskelua voi jatkaa myöhemmin myös korkea-asteen ammatillisessa jatkokoulutuksessa (Eidgenössiches Berufs- und höhere Fachprüfungen tai Höhere Fachschulen). Tämä edellyttää kolmi- tai nelivuotisen ammatillisen koulutuksen lisäksi usean vuoden ajalta käytännön työkokemusta.

Korkea-asteen koulutus

Korkea-asteen koulutusta annetaan Sveitsissä kolmentyyppisissä oppilaitoksissa:

  • tiedekorkeakouluissa (Universitäre Hochschulen, Technische Hochschulen)

  • ammattikorkeakouluissa (Fachhochschulen, Hautes écoles specialisées, Scuole Universitarie) ja

  • opettajakorkeakouluissa (Pädagogische Hochschulen, Hautes écoles pédagogigues, Alte scuole pedagogiche)


Taideaineita ja arkkitehtuuria opetetaan ammattikorkeakouluissa.

Lisäksi Sveitsissä järjestetään korkea-asteen ammatillista koulutusta (Eidgenössische Berufs- und Höhere Fachprüfungen tai Höhere Fachschulen), joka on yksi sveitsiläisen ammatillisen koulutuksen erityispiirteistä. Korkea-asteen ammatillinen koulutus tähtää johto- ja erityisosaamista vaativiin tehtäviin. Korkea-asteen ammatillinen koulutus ei vastaa ammattikorkeakoulua, vaan on oma koulutustyyppinsä.

Tiedekorkeakoulut

Lukion yleissivistävän kypsyyskokeen suorittaneet voivat hakeutua tiedekorkeakouluun (yliopistot ja teknilliset korkeakoulut) ja opettajakorkeakouluun. Myös kolmi- tai nelivuotisen ammatillisen koulutuksen suorittanut voi jatkaa opiskelua tiedekorkeakouluissa, läpäistyään ensin yliopiston soveltuvuuskokeen. Tiedekorkeakouluissa Bachelor-tutkinnon suorittaminen kestää kolme ja Master-tutkinnon suorittaminen kaksi vuotta.

Ammattikorkeakoulut ja opettajakorkeakoulut

Alan ammatilliset toisen asteen opinnot yhdistettynä ammatilliseen kypsyyskokeeseen oikeuttavat jatkamaan opintoja ammattikorkeakouluissa. Jos ammatilliset opinnot ovat joltakin toiselta alalta, tulee hakijalla lisäksi olla työkokemusta siltä alalta, jota hän haluaa opiskella ammattikorkeakoulussa.

Bachelor-tutkinnon suorittaminen ammattikorkeakouluissa kestää 3 vuotta ja Master-tutkinnon suorittaminen 1,5–2 vuotta. Ensimmäisen kolmen vuoden päätteeksi tehdään käytännönläheinen lopputyö. Opintoihin kuuluu yleensä myös harjoittelujakso.

Opettajakorkeakoulut (Pädagogische Hochschule) lasketaan Sveitsissä kuuluviksi ammattikorkeakoulusektorille. Opettajakorkeakouluissa suoritettavien opintojen pituus, sisältö ja saavutettava akateeminen arvo riippuu siitä, millä kouluasteella ja minkä tasoisia oppilaita opiskelija valmistumisensa jälkeen voi opettaa.

Opintoihin opettajakorkeakoulussa kuuluu teoreettisten opintojen lisäksi yleensä harjoittelujakso, joka suoritetaan oppilaitoksesta riippuen joko teoreettisten opintojen aikana tai niiden päätteeksi.

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK

Educa.ch