Ranskan koulutusjärjestelmä

Ranskan koulutusjärjestelmä koskee koko Ranskan aluetta, mukaanlukien merentakaiset alueet. Järjestelmä on keskusjohtoinen ja opetusministeriön sekä tiede- ja korkeakouluministeriön ohjauksessa. Järjestelmä jakautuu perusasteeseen, toiseen asteeseen ja korkea-asteeseen.

Perusopetus

Ranskassa oppivelvollisuus alkaa kuuden vuoden iässä. Lähes kaikki ranskalaiset kuitenkin käyvät esikoulua (école maternelle) kolmivuotiaasta ja jotkut jopa kaksivuotiaasta alkaen. Esikoulussa ei ole oppiaineita, mutta siellä opitaan kielenkäyttöä, kirjoittamisen ja lukemisen perusteita sekä toimimista koulumaisessa ympäristössä.

Oppivelvollisuuden alku (ikävuodet 6–10) käydään école élémentaire - ja seuraavat neljä vuotta (ikävuodet 11–14) collège-koulua.

Toisen asteen yleissivistävä koulutus ja ammatillinen koulutus

Collègen jälkeen tulevassa lycée-vaiheessa on valittavissa joko yleissivistävä kolmivuotinen koulutus (baccalauréat général tai baccalauréat technologique) tai kaksivuotiset ammatillisesti suuntautuneet CAP- ja BEP-tutkinnot, joita voi jatkaa vielä vuoden baccalauréat professionnel -tutkintoon.

Ammatillista koulutusta tarjotaan peruskoulun (collège) päättäneille ammattilukioissa (LEP), yliopistotasolla ja oppisopimuskoulutuksessa.

Korkea-asteen koulutus

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena korkea-asteen opintoihin Ranskassa on baccalauréat-tutkinto tai sitä vastaava ulkomainen pohjakoulutus. Yliopistot ja kasvava osa muista korkeakouluista seuraa eurooppalaista kolmiportaista tutkintojärjestelmää.

Ranskassa ensimmäisen vaiheen korkeakoulututkinnosta käytetään nimitystä licence (180 ECTS-opintopistettä), toisen vaiheen korkeakoulututkinnosta master (120 ECTS) ja tieteellisestä jatkotutkinnosta doctorat (180 ECTS). Jokainen vaihe muodostaa kokonaisuuden, josta opiskelija saa tutkintotodistuksen. Opintojen jatkuessa vain osa opiskelijoista pääsee vuosittain etenemään seuraavalle vuodelle. Jatkamisen kriteerinä on menestyminen opinnoissa.

Ensimmäisen vaiheen licence-opinnot kestävät kuusi lukukautta eli kolme vuotta (bac +3). Toisen vaiheen opinnot eli master 1 ja 2 -tutkinto (bac + 5) suoritetaan kahdessa vuodessa ja niiden avulla on mahdollista syventää valittua erikoisalaa. Toisen vaiheen toisen opintovuoden (M2) aikana opiskelija voi valita tutkimuspainotteisen kurssiohjelman (master recherche) tai ammatillisemmin suuntautuneen ohjelman (master professionnel). Ranskassa on mahdollista, että master suoritetaan eri oppialalta ja eri korkeakoulussa kuin licence. Toisaalta moni päättää korkeakouluopintonsa licence-tutkintoon.

Kansalliseen korkeakoulututkintojen järjestelmään sisältyvien tutkintojen lisäksi Ranskassa on korkeakoulujen omia tutkintoja, kuten diplôme d’université (DU) tai diplôme d’établissement. Tällaiset tutkinnot eivät takaa jatko-opintokelpoisuutta eikä niitä välttämättä tunnusteta muissa maissa. Tutkinnoilla voi kuitenkin olla enemmän arvoa työmarkkinoilla kuin eurooppalaisen mallin mukaisilla tutkinnoilla.

Myös yliopistoissa on ammatillisesti suuntautuneita linjoja, joiden tutkinnot eivät välttämättä ole yleiseurooppalaisen kolmiportaisen järjestelmän mukaisia.

Yliopistot

Ranskassa on 83 julkista yliopistoa tai niihin rinnastettavaa oppilaitosta. Yliopistot ovat monitieteisiä. Suurin osa ranskalaisista korkeakouluopiskelijoista (lähes 1,5 miljoonaa) opiskelee yliopistoissa.

Grandes écoles -korkeakoulut

Ranskan korkeakoulujärjestelmän erikoisuus ovat grandes écoles -korkeakoulut, jotka ovat kaupan, hallinnon ja teknisen alan oppilaitoksia. Esimerkiksi lähes kaikki Ranskan diplôme d’ingénieur -tutkinnot suoritetaan Ranskassa jossakin grandes écoles -korkeakoulussa, ei siis yleensä yliopistoissa.

Opiskelu on erittäin intensiivistä ja vaatimustaso on korkea. Koulutus kestää viisi vuotta, ja tutkinto vastaa tasoltaan ensimmäisen ja toisen vaiheen korkeakoulututkinnon yhdistelmää. Kahta ensimmäistä vuotta kutsutaan nimellä classe préparatoire (CPGE), ja vasta sen jälkeen voi aloittaa varsinaiset opinnot, jos pääsee pääsykokeista läpi.

Erikoistuneet korkeakoulut

Edellä mainittujen lisäksi Ranskassa on yli 2 000 erikoistunutta korkeakoulua (écoles spécialisées). Monet erikoistuneiden korkeakoulujen tutkinnot valmistavat ammattiin. Oppilaitokset voivat olla julkisia tai yksityisiä. Erikoistuneet korkeakoulut myöntävät joko valtion tunnustamia tutkintoja (diplômes d’État) tai omia tutkintojaan (diplômes/certificats d’établissement), jotka eivät ole valtion tunnustamia.

Aikuisoppilaitokset

Väljien sisäänottokriteerien vuoksi Ranskassa ei ole avoimen yliopiston tapaisia suuria oppilaitoksia. Sen sijaan aikuisopetukseen keskittynyt CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) tarjoaa koulutusmahdollisuuksia iltaopetuksena. Aikuisopetuksena voi suorittaa myös korkeakoulututkinnon. Opiskelu sopii hyvin työssäkäyville, sillä opintoja voi suorittaa joustavasti itselle sopivassa tahdissa.

Campus France Suomessa: Korkeakoulujärjestelmä

Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)