Opiskelun arki Alankomaissa

Lukuvuosi on Alankomaissa jaettu kahteen lukukauteen. Ensimmäinen lukukausi alkaa syyskuun alussa ja kestää tammikuun loppuun, ja toinen lukukausi alkaa helmikuun alussa ja kestää kesäkuun loppuun. Varsinaiset opiskeluajat määräytyvät kuitenkin koulutusohjelmien omien aikataulujen mukaan, sillä esimerkiksi tenttiviikkojen ajankohdat vaihtelevat.

Korkeakoulut käyttävät sitovaa opintosuunnitelmaa (binding study advice, BSA). Sen mukaan opiskelijan täytyy suorittaa määrätty määrä opintopisteitä vuodessa voidakseen jatkaa opiskelua. Vaaditut opintopistemäärät vaihtelevat koulutusohjelmittain. 

BSA-suunnitelmassa voidaan myös määritellä se, mitä kursseja lukuvuoden aikana on suoritettava. Vaadittujen opintopisteiden tai kurssien suorittamatta jättäminen johtaa negatiiviseen BSA:han. Negatiivinen BSA ensimmäiseltä vuodelta voi estää myös hakemisen uudestaan samaan koulutusohjelmaan. Ensimmäisen vuoden aloittaneista opiskelijoista jatkaa seuraavalle vuodelle noin 80 prosenttia yliopistoissa ja noin 70 prosenttia ammattikorkeakouluissa.

alankomaat_opiskelu


Kuva: Karoliina Bazia

Opintomuodot

Hollantilainen korkeakouluopetus ohjaa sekä vuorovaikutukseen että itsenäiseen työskentelyyn. Massaluentojen lisäksi opinnot sisältävät pienryhmäopetusta. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun opintomuodot kuitenkin vaihtelevat erilaisten painotusten takia. 

Akateemiseen tutkimukseen valmistava yliopisto pitää sisällään vähemmän opetustunteja ja enemmän itsenäistä opiskelua kuin ammattikorkeakoulu. Yliopisto-opiskelijan viikko koostuu keskimäärin  15 tunnista ohjattua opetusta ja 22 tunnista itsenäistä opiskelua. Ammattikorkeakouluopiskelijalle vastaavat luvut ovat 20 tuntia ja 18 tuntia. 

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu pakollinen harjoittelujakso sekä projekti- ja ryhmätöitä. University College -tutkintojen ryhmäkoot ovat pieniä, mm. tiukkojen hakukriteereiden vuoksi. 

Alankomaissa korkeakoulut käyttävät samaa arvosana-asteikkoa kuin muut koulutusasteet. Arvosanat ovat asteikolta 0-10 ja lisäksi käytetään desimaaleja. Ylin arvosana 10 on kuitenkin hyvin harvinainen muissa kuin monivalintakokeissa ja alin hyväksyttävä arvosana on 5,5.

Aine- ja opiskelijajärjestöt

Alankomaisissa korkeakouluissa eri koulutusohjelmilla on omia ainejärjestöjään (studieverenigingen). Joillakin aloilla on myös kansallisia ainejärjestöjä. Useimmiten ainejärjestöt tarjoavat jäsenmaksua vastaan tarjouksia oppikirjoista ja järjestämistään tapahtumista. Ainejärjestöön liittyminen ei ole yleensä pakollista.

Ainejärjestöjen lisäksi on opiskelijajärjestöjä (studentenverenigingen), jotka ovat usein kaupungin sisäisiä, mutta voivat olla myös kansallisia ja korkeakoulukohtaisia. Järjestöt saattavat olla muodostuneet esimerkiksi tietyn uskonnon tai urheilulajin ympärille.