Skip to Content

Erasmus-harjoittelu korkeakouluopiskelijoille

Korkeakouluopiskelijat ja voivat hakea ulkomaille harjoitteluun Erasmus+ -ohjelman tuella. Harjoittelutukea haetaan aina oman korkeakoulun kautta.

Apurahan määrä on korkeakoulukohtainen ja sen suuruus määräytyy harjoittelujakson keston ja kohdemaan mukaan. Harjoittelutuki on keskimäärin 300 euroa kuukaudessa. Harjoittelujakson pituus voi olla 2-12 kuukautta.

Korkeakouluopisjelijat voivat hakea myös Erasmus+ -ohjelmaan kuuluvaan opiskelijavaihtoon. Opiskelija- ja harjoitteluvaihdon yhteenlaskettu pituus voi olla enintään 12 kuukautta yhden korkeakoulututkinnon suorittamisen aikana. Tämä kokonaisuus voi koostua yhdestä pidemmästä tai useammasta lyhyemmästä opiskelu- ja/tai harjoittelujaksosta. Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto lasketaan eri tutkinnoiksi.

Korkeakoulut valitsevat vaihtoon lähtijät hakemusten perusteella. Korkeakoulu voi myös asettaa harjoittelujakson minimikeston 2 kuukautta pidemmäksi, jos se on tutkintovaatimusten osalta perusteltua.

Ohjelmamaat ja harjoittelupaikka

Harjoittelupaikaksi soveltuu yritys tai julkinen organisaatio toisessa Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvassa maassa. Näitä maita ovat

  • 28 EU-maata
  • Makedonia, Norja, Islanti, Liechtenstein ja Turkki.

Erasmus+ -ohjelman globaali liikkuvuus Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa alkoi lukuvuonna 2015-2016, mutta harjoittelu ei vielä ole mahdollista yllämainittujen maiden ulkopuolella.

Korkeakoulut voivat järjestää harjoittelupaikkoja opiskelijoilleen, mutta opiskelija voi etsiä harjoittelupaikan myös itse. Paikan sopivuudesta ja harjoittelun järjestelyistä tulee aina sopia oman korkeakoulun kanssa.

Seuraavat organisaatiot eivät ole hyväksyttäviä harjoittelupaikkoja:

  • Euroopan unionin organisaatiot
  • EU-ohjelmia hallinnoivat organisaatiot.

Harjoittelun voi suorittaa myös korkeakoulussa. Tyypillisiä korkeakoulun yhteydessä olevia harjoittelupaikkoja ovat esimerkiksi sairaalat, laboratoriot ja kirjastot.

Harjoitteluapuraha

Harjoittelijavaihdosta solmitaan apurahasopimus, jonka allekirjoittavat lähettävä korkeakoulu ja opiskelija. Sopimuksessa sovitaan harjoittelun kestosta, apurahan suuruudesta ja maksuehdoista.

Harjoitteluapurahan lisäksi opiskelija voi saada ylimääräistä taloudellista tukea, jos hänellä on vaihtojakson aikana ylimääräisiä kustannuksia aiheuttava vamma, sairaus, oppimisvaikeus tai muu erityistarve. Tätä esteettömyystukea haetaan myös oman korkeakoulun kautta.

Käytännön järjestelyt

Harjoitteluapurahaa voi hakea vain opiskeluaikana. Harjoittelun voi kuitenkin suorittaa valmistumisen jälkeen, jos harjoittelujakso toteutuu viimeistään vuoden sisällä valmistumisesta. Tämä edellyttää, että korkeakoulu on myöntänyt harjoittelutuen ennen opiskelijan valmistumista.

Ennen harjoittelun alkua opiskelijalle laaditaan harjoittelusopimus (Learning Agreement for Traineeships), jonka hyväksyvät sekä opiskelija, lähettävä korkeakoulu että vastaanottava yritys tai organisaatio.
Harjoittelusopimuksesta käyvät ilmi mm.

  • harjoitteluohjelma
  • harjoittelijan työtehtävät
  • tavoiteltavat oppimistulokset (tiedon, osaamisen ja taitojen karttuminen) ja
  • harjoittelun arviointi ja hyväksiluku.

Lisäksi on suositeltavaa, että harjoitteluun lähtevä opiskelija tekee työnantajan kanssa työsopimuksen, josta käyvät ilmi työsuhteen maakohtaiset lailliset periaatteet.

Ulkomaanjakson lopussa opiskelija saa vastaanottavalta yritykseltä allekirjoitetun todistuksen (Traineeship Certificate), joka sisältää tiedot harjoittelusopimuksen mukaisesti suoritetuista työtehtävistä.

Lisätietoja harjoittelusta saat oman korkeakoulusi Erasmus+ -yhteyshenkilöltä tai ura- ja rekrytointipalveluista.

Päivitetty 10.01.2017   Tulosta
Back to top